Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Bedrijf: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kingsowned;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een niet-persoonlijke overeenkomst met het bedrijf sluit;
 3. Niet-persoonlijke overeenkomst: een overeenkomst waarbij een of meer technologieën uitsluitend worden gebruikt voor communicatie op afstand tot en met het sluiten van de overeenkomst in het kader van een door het bedrijf georganiseerd systeem voor de verkoop op afstand van producten;
 4. Communicatietechnologie op afstand: een hulpmiddel dat kan worden gebruikt om een overeenkomst te sluiten zonder dat consument en bedrijf elkaar in dezelfde ruimte ontmoeten;
 5. Website: de website van kingsowned.nl.
 6. Bedenktijd: de periode waarin de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand te beëindigen tijdens de bedenktijd, zonder opgaaf van redenen;
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of het bedrijf in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van het bedrijf

KINGSOWNED, Halte 10, 5753 SH Deurne, Nederland, Company register no.: 67406092, VAT no.: NL856972460B01

Artikel 3 – Taal en toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en elke niet-face-to-face overeenkomst die tussen bedrijf en consument is gesloten. Het bedrijf heeft zijn website zo ontworpen dat het plaatsen van een bestelling en de betaling van bestelde producten pas kan plaatsvinden nadat de consument kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord is gegaan. Betalingen via Apple Pay en Tikkie vormen hierop een uitzondering. Om deze reden staan onze minimumleeftijd, algemene voorwaarden en privacy statement tevens aangegeven onder de bestelknop.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en door een beëdigd vertaler in het Engels vertaald. In geval van verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse tekst, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Alle producten die het bedrijf via haar website te koop aanbiedt, worden aangeboden onder de voorwaarde dat de producten bij het bedrijf op voorraad zijn.
 2. Alle producten die door het bedrijf via haar website te koop worden aangeboden, worden aangeboden onder de voorwaarde dat levering binnen de Europese Unie plaatsvindt.
 3. Het bedrijf streeft ernaar producten die niet meer op voorraad zijn met de juiste snelheid van haar website te verwijderen, maar kan niet garanderen dat aangeboden producten ook daadwerkelijk op voorraad zijn.
 4. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in de aanbieding vermeld.
 5. Alle producten worden voorzien van een beschrijving en een of meerdere afbeeldingen, waarbij de omschrijving en de afbeeldingen samen een voldoende gedetailleerd en waarheidsgetrouw beeld geven van de producten, zodat de consument het aanbod naar behoren kan beoordelen.
 6. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden het bedrijf niet.
 7. Het bedrijf gebruikt voornamelijk Engels op de website. De overeenkomst kan worden gesloten in het Nederlands en Engels.
 8. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief (alle) belasting (en).

Artikel 5 – De totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod elektronisch heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onmiddellijk de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van een elektronisch bericht. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, neemt het bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de elektronische gegevensoverdracht en zorgt het voor een veilige webruimte. In het geval dat de consument elektronische betalingen kan doen, zal het bedrijf de toepasselijke veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 6 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de door de consument verschuldigde bedragen in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product betaald.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
 3. In geval van niet-betaling door de consument heeft het bedrijf het recht, behoudens wettelijke beperkingen, de aan de consument bekendgemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. De ontvangst van de betaling wordt elektronisch aan de consument bevestigd.
 5. Betaling kan plaatsvinden via de betalingsmogelijkheden op de website, zijnde iDeal, VISA, MasterCard, American Express, Klarna, Apple Pay, Bancontact en Tikkie.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 1. Het bedrijf zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van de bestellingen van producten.
 2. De verzending van producten vindt plaats via PostNL of UPS, afhankelijk van de door de consument gekozen vervoerder.
 3. Het bedrijf brengt verzendkosten in rekening, maar het kan besluiten deze kosten te verlagen of uit te sluiten. Voor levering binnen de Europese Unie zijn de verzendkosten afhankelijk van het geselecteerde land. De verzendkosten voor bezorging in Nederland bedragen €6,95 via PostNL. De kosten voor verzending via UPS zijn afhankelijk van de postcode van de consument.
 4. Zodra de producten zijn verzonden, wordt de consument hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. In deze e-mail wordt de consument voorzien van een zogenaamde ‘track and trace code’.
 5. De plaats van levering is het adres (binnen de Europese Unie) dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 6. Het bedrijf streeft ernaar de producten binnen 1 tot 3 werkdagen na acceptatie van de bestelling te verzenden, maar garandeert dat de bestelling uiterlijk binnen 7 dagen wordt verzonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. In geval van vertraagde levering of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk een week na het plaatsen van de bestelling een kennisgeving. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 7. In geval van ontbinding conform het volgende lid, zal het bedrijf het door de consument betaalde bedrag zo snel mogelijk terugbetalen, met als doel 1 tot 3 werkdagen, echter uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.
 8. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij het bedrijf tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Gedurende 14 kalenderdagen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze periode begint op de dag van ontvangst van het product door de consument of door een door de consument aangewezen derde, welke derde niet de verzendpartij is. Dit herroepingsrecht kan worden opgeroepen door het modelformulier te gebruiken en te verzenden of door het ondubbelzinnig bekend te maken aan het bedrijf op een andere manier, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar [email protected] met de kennisgeving van de retour of ruiling, inclusief naam, adres, datum van ontvangst en bestelnummer. Als de levering van de producten van één bestelling niet in een enkele verzending plaatsvindt, begint de periode van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het laatste product door de consument of door een door de consument aangewezen derde, welke derde partij niet de verzendpartij is.
 2. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zendt hij het product met alle geleverde accessoires en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, zo snel mogelijk, echter in elk geval binnen 14 dagen aan het bedrijf, na de beëindiging en in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van het bedrijf.
 3. Gedurende de periode dat de consument het product in zijn bezit heeft, zal hij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
 4. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. In het geval dat het gekochte product schoenen betreft, is de consument verplicht deze op een zachte ondergrond te plaatsen, zodat de zolen geen gebruikssporen vertonen. Als het product is voorzien van een ‘tag’, een kaart met de aankondiging: “Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze tag aangehecht blijft”, of woorden met een vergelijkbare betekenis, dan mag de tag niet worden verwijderd.

Artikel 9 – Retourzending

 1. In het geval dat de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, kan het bedrijf (slechts) de directe kosten in rekening brengen voor het retourneren van een bestelling in verband met de vooraf betaalde retourmogelijkheid. Binnen Nederland bedragen deze directe kosten €6,95 en binnen andere EU-landen zijn dit de kosten die lokale postdiensten in rekening kunnen brengen. Dergelijke directe kosten worden van de restitutie afgetrokken. Het bedrijf zal alle aan het bedrijf betaalde bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van deze e-mail terugbetalen, op voorwaarde dat het item of de artikelen door het bedrijf zijn ontvangen. De terugbetaling vindt plaats via hetzelfde betaalmiddel dat tijdens de aankoop is gebruikt.
 2. De consument verbindt zich ertoe de instructies op te volgen met betrekking tot de retourzendingen die redelijkerwijs door het bedrijf moeten worden verstrekt.
 3. Bij uitoefening van het herroepingsrecht zal het bedrijf de aankoopprijs, verminderd met de directe kosten van vooraf betaalde retourzending, zo spoedig mogelijk terugbetalen, waarbij wordt gestreefd naar 1 tot 3 werkdagen, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht op voorwaarde dat I) de goederen door het bedrijf zijn ontvangen of II) de consument het bewijs levert dat de goederen naar het bedrijf zijn verzonden.
 4. Online gekochte artikelen kunnen in onze winkels worden teruggebracht of omgeruild.
 5. Geretourneerde artikelen moeten in perfecte staat zijn met de kingsowned-tags nog aangehecht. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van een geretourneerd artikel, indien de waardevermindering heeft plaatsgevonden door andere redenen dan om te bepalen of het product past.
 6. Het geretourneerde product is de financiële verantwoordelijkheid van de consument totdat het door het bedrijf is ontvangen. De consument kan de voorgedrukte en verzekerde retour-adressticker gebruiken zoals verstrekt door het bedrijf. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat het retourbewijs veilig wordt bewaard totdat de retourzending door het bedrijf is verwerkt.

Artikel 10 – De prijs

 1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, worden de prijzen van de aangeboden producten niet gewijzigd, behalve voor prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in btw-tarieven.
 2. Indien geen geldigheidsduur wordt vermeld, kan het bedrijf de prijzen van de aangeboden producten te allen tijde wijzigen.
 3. Indien een prijsverhoging wordt doorgevoerd op de dag waarop een bestelling wordt geplaatst, is de lagere prijs van toepassing. In het geval een prijsverlaging wordt doorgevoerd op de dag waarop een bestelling wordt geplaatst, geldt ook de lagere prijs.

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

 1. Het bedrijf garandeert dat de producten zullen voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in de aanbieding, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestaan op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.
 2. Bij aankoop van producten op kingsowned.nl is de wettelijke garantie van toepassing. Wettelijke garantie houdt in dat het product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Er is geen wettelijke termijn aan deze garantie verbonden omdat het per product verschillend is wat de consument mag verwachten. 
 3. Een door het bedrijf, fabrikant of importeur aangeboden regeling van garantie heeft geen invloed op de rechten en vorderingen die de consument bij wet en/of de niet-face-to-face-overeenkomst met betrekking tot een tekortkoming met inachtneming van de verplichtingen van het bedrijf ten opzichte van de consument.

Artikel 12 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst worden binnen een redelijke termijn nadat de consument de klacht(en) heeft vastgesteld, bij het bedrijf ingediend met een volledige en duidelijke beschrijving, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail [email protected]
 2. Bij het bedrijf ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door het bedrijf binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een uitgebreider antwoord kan verwachten.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een aanbieding of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam die volledige rechtsmacht heeft, met uitsluiting van alle andere rechtbanken.